top of page

Obchodní podmínky

FluentMe se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.fluentme.cz rozumí tato osoba:

Sofiia Khomiakova - Jazyková škola FluentMe Language School
Devonská 1223/9, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy
IČO: 19409532
(dále též označována jako jazyková škola)

Studentem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u jazykové školy objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

Jazyková škola a student dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi studentem a jazykovou školou.

 2. Smlouva mezi studentem a jazykovou školou vzniká na základě elektronické objednávky dostupné prostřednictvím webových stránek www.fluentme.cz nebo přihlášky vyplněné v kanceláři jazykové školy.

 3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu vypsaném jazykovou školou pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

 2. Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (obecná angličtina, angličtina pro děti, konverzační klub, angličtina online). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená na internetových stránkách jazykové školy www.fluentme.cz.

 

Čl. III Termín a realizace výuky

 1. Délka výukového bloku je stanovená podle specifikaci kurzu na webových stránkách www.fluentme.cz, pokud není uvedeno jinak.

 2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.

 3. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese jazykové školy www.fluentme.cz.

 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.

 5. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Jazyková škola je povinná nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

 

Čl. IV Kurzovné

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku jazykových kurzů zveřejněného na internetové adrese www.fluentme.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).

 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

 

Čl. V Platební podmínky

 1. Před zahájením kurzu je student povinen zaplatit jazykové škole kurzovné v plné výši buď osobně v kanceláři jazykové školy nebo online při objednání na webových stránkách www.fluentme.cz.

 2. V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev (viz čl. VI. VOP) je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (slevová poukázka atd.). Zpětně nelze slevu uplatnit.

 3. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou nebo v hotovosti v kanceláři jazykové školy, platební kartou online, převodem na účet.

 

Čl. VI Slevy z kurzovného

 1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na www.fluentme.cz.

 2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.

 3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

 

Čl. VII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Jazyková škola se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

 2. Jazyková škola se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

 3. Jazyková škola se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

 

Čl. VIII Reklamace

 1. Pokud je student nespokojen s kvalitou výuky, je povinen jazykovou školu o této skutečnosti informovat písemně, např. emailem, či ústně, buď po telefonu nebo osobně .

 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetí lekce po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.

 3. Jazyková škola si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného studentovi – volba takového řešení je vždy na jazykové škole (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce).

 4. Jazyková škola se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. 

 5. Jazyková škola neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci. Student si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

 

Čl. IX Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká studentovi nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru. Tuto skutečnost je třeba doložit jazykové škole relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že student nedoloží jazykové škole doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.

 2. Jazyková škola si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu studenta, jež porušuje základní zásady občanského soužití.

 3. V případě, že student vynechá individuální nebo tandemovou lekci bez předchozího upozornění nebo zrušení nejméně 24 hodin před jejím začátkem, bude lekce považována za uskutečněnou a zaplacená za ni částka nebude vrácena.

 

Čl. X Osobní údaje objednatele

 1. Student, který je fyzickou osobou, dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Student podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je student povinen o této změně jazykovou školu vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

 2. Jazyková škola je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji studenta v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 3. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je jazyková škola oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je jazyková škola oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení jazykové školy.

 4. Student bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas studenta.

 5. Jazyková škola potvrzuje, že si je vědoma toho, že v souladu s platnou legislativou má student:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,

  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,

  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

  • Student prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů

 6. Jazyková škola se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům studenta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 7. Jazyková škola zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

 8. Ke zpracování osobních údajů studenta bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Jazyková škola se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu jazykové školy pro případ sporu se studentem.

 9. Jazyková škola prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

 

Čl. XI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.8.2023.

bottom of page